آخرین مهلت ارسال مقالات جهت چاپ در مجله ISI

به اطلاع کلیه پژوهشگران محترم می رساند ، آخرین مهلت ارسال مقالات جهت پذیرش و چاپ در مجله ، 16 ام تیرماه می باشد. 

این تاریخ غیر قابل تمدید می باشد و درخواست های پس از این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهند شد.