چاپ مقالات

آن دسته از پژوهشگران محترم که درخواست چاپ مقاله خود در ژورنال انتخابی را داشتند ، مراحل ارسال مقاله به دبیرخانه مجلات انجام شده و نتیجه  به ایمیل آنها ارسال شده است.