واریز هزینه های ثبت نام

* پژوهشگران محترم که دارای مقالات تایید نهایی شده می باشند دقت نمایند ، جهت شرکت در همایش و استفاده از امتیازات کنفرانس ، می بایست نوع ثبت نام را در کنترل پنل شخصی خود در منوی شرکت در همایش و جدول ثبت نام مشخص نمایند.

* هزینه ثبت نام شامل مقاله اول و بسته کنفرانس (پذیرایی ، گواهی حضور و ارائه ) می باشد. و عزیزانی که بیش از یک مقاله دارند می بایست هزینه ی مربوط به مقالات دوم به بعد را در همان منو ، جدول مقالات ، پرداخت نمایند. 

* پژوهشگرانی که قصد دریافت سایر گواهی های بین المللی را دارند، می تواند از جدول خدمات ویژه ، درخواست خود را ثبت نمایند.

* پژوهشگران عزیز دقت نمایند که پرداخت هزینه داوری و خدمات ویژه ، به منزله ثبت نام در کنفرانس نمی باشد و در صورت مشخص ننمودن ثبت نام در قسمت شرکت در همایش ، پذیرش مقالات آنان کان لم یکن تلقی خواهد گردید.