چاپ مقالات اکسپت شده در مجلات (لیست مجلات)

 

 

* دقت گردد در صورت تایید یک مجله و وارد شدن در مراحل انتشار ، امکان تغییر مجله به هیچ عنوان وجود نخواهد داشت. بنابراین قبل از انتخاب مجله ، بررسی های خود را انجام دهید.

ردیف نام و مشخصات مجله هزینه چاپ هر مقاله (تومان)
1 Global Journal of Scientific Researches
ISSN:2311-732X
پذیرش مقاله:تمام علوم
پروسه انتشار :3 ماه
پروسه پذیرش: 2 هفته

ایندکس شده در: Global Impact Factor/ indian science/ Google Scholar/  ...
کشور:گرجستان
وب سایت:www.blue-ap.org/j/Global_Journal_of_Scientific_Researches/Default
 
335000
2 Journal of Agri-Food and Applied Sciences
ISSN:2311-6730
پذیرش مقاله:تمام علوم
پروسه انتشار :3 ماه
پروسه پذیرش: 2 هفته

ایندکس شده در: Global Impact Factor/ indian science/ Google Scholar/  ...
کشور:گرجستان
وب سایت:www.blue-ap.org/j/Journal_of_Agri-Food_and_Applied_Sciences
 
335000
3 Journal of Computer and Electronic Sciences
ندارد: ISSN
پذیرش مقاله:علوم کامپیوتر و علوم الکترونیک
پروسه انتشار :3 ماه
پروسه پذیرش: 2 هفته

ایندکس شده در: Global Impact Factor/ indian science/ Google Scholar/  ...
کشور:گرجستان
وب سایت:www.blue-ap.org/j/Journal_of_Computer_and_Electronic_Sciences/Default
 
335000
4 International Research Journal of Applied and Basic Sciences - IRJABS 
ISSN:2251-838x
پذیرش مقاله:تمام علوم
پروسه انتشار : 2 ماه
پروسه پذیرش: بدون نامه پذیرش

ایندکس شده در: Index Copernicus / Journal Citaion Value / Global Impact Factor / و ...
کشور:انگلستان
وب سایت:www.irjabs.com

 
350000
5 World Essays Journal - WEJ 
ISSN:2310-1377
پذیرش مقاله:تمام علوم
پروسه انتشار : 2 ماه
پروسه پذیرش: بدون نامه پذیرش

ایندکس شده در: ...Google Scholar / Abstract Indexing / Universal Impact Factor
کشور:پاکستان
وب سایت:worldessaysj.com

 
350000
6 Scinzer Journal of Agricultural and Biological Sciences
ISSN:2415-1025
پذیرش مقاله: مهندسی کشاورزی و گیاه پزشکی 
پروسه انتشار : 2 ماه
پروسه پذیرش: بدون نامه پذیرش

ایندکس شده در: International Institute of Organized Research/ Universal Impact Factor / Eurasian Scientific Journalو ...
کشور:اتریش
وب سایت:scinzer.com

 
350000
7 Scinzer Journal of Engineering
ISSN:2415-105X
پذیرش مقاله: علوم مهندسی
پروسه انتشار : 2 ماه
پروسه پذیرش: بدون نامه پذیرش

ایندکس شده در: International Institute of Organized Research/ Universal Impact Factor / Eurasian Scientific Journalو ...
کشور:اتریش
وب سایت:scinzer.com

 
350000
8 Computations and Materials in Civil Engineering
ISSN:2371-2325
پذیرش مقاله:مهندسی ژئوتکنیک,مهندسی حمل و نقل,مهندسی زلزله,مهندسی محیط زیست,مهندسی سازه,مدیریت ساخت,مهندسی مدیریت منابع آب,مکانیک سنگ,مهندسی نقشه‌برداری,سیستم اطلاعات جغرافیایی,سنجش از دور
پروسه انتشار : 2 ماه
پروسه پذیرش: 14 روز

ایندکس شده در: civilica / google scholar / Eurasian Scientific Journal Index / و ...
کشور:کانادا
وب سایت:gspiralpublishing.com/index.php/cmce

 
620000
9 Advanced Methods in Chemical and Petroleum Engineering
ISSN:ندارد
پذیرش مقاله:مهندسی شیمی، مهندسی بیوتکنولوژی، شیمی کاربردی، بیوتکنولوژی کاربردی، مهندسی نفت،نفت علوم، مهندسی محیط زیست (مربوط به فرآیندهای شیمیایی و نفت)، مهندسی مکانیک (مربوط به ترمودینامیک مایع / مکانیک در محیط متخلخل)
پروسه انتشار : 2 ماه
پروسه پذیرش: 14 روز

ایندکس شده در: civilica / google scholar / Eurasian Scientific Journal Index / و ...
کشور:کانادا
وب سایت:gspiralpublishing.com/index.php/AMCPE
 
620000
10 Specialty Journal of Architecture and Construction
ISSN:2412-740X
پذیرش مقاله:معماری و ساخت و ساز
پروسه انتشار :3 ماه
پروسه پذیرش: 2 هفته

ایندکس شده در: Science Archive Indexing Service/Universal Impact Factor/Research Bible/OAJI/Journal Index
کشور:اتریش
وب سایت:sciarena.com/Journals/Default.aspx
 
815000
11 Specialty Journal of Biological Sciences
ISSN:2412-7396
پذیرش مقاله:علوم زیستی
پروسه انتشار :3 ماه
پروسه پذیرش: 2 هفته

ایندکس شده در: Science Archive Indexing Service/Universal Impact Factor/Research Bible/OAJI/Journal Index
کشور:اتریش
وب سایت: sciarena.com/Journals/Default.aspx
 
815000
12 Specialty Journal of Electronic and Computer Sciences
ISSN:2412-7485
پذیرش مقاله:لکترونیک و مهندسی علوم کامپیوتر
پروسه انتشار :3 ماه
پروسه پذیرش: 2 هفته

ایندکس شده در: Science Archive Indexing Service/Universal Impact Factor/Research Bible/OAJI/Journal Index
کشور:اتریش
وب سایت:sciarena.com/Journals/Default.aspx
 
815000
13 Specialty Journal of Agricultural Sciences
ISSN:2412-737X
پذیرش مقاله:علوم کشاورزی
پروسه انتشار :3 ماه
پروسه پذیرش: 2 هفته

ایندکس شده در: Science Archive Indexing Service/Universal Impact Factor/Research Bible/OAJI/Journal Index
کشور:اتریش
وب سایت:sciarena.com/Journals/Default.aspx
 
815000
14 International Journal of Automotive and Mechanical Engineering
ISSN:2229-8649
پذیرش مقاله:مهندسی
پروسه انتشار :4 ماه
پروسه پذیرش: 1 ماه

ایندکس شده در: SCOPUS  , ISC
کشور:مالزی
وب سایت:ijame.ump.edu.my
لینک پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: mjl.isc.gov.ir/Searchresult.aspx 
لینک اسکوپوس:www.scimagojr.com/journalsearch.php
left
1760000
15 International Journal of Computer Science and Network Security
ISSN:1738-7906
پذیرش مقاله: علوم کامپیوتر،  شبکه های عصبی و پزشکی شبیه سازی،  شبکه ارتباطی،  امنیت اطلاعات
پروسه انتشار : زمان چاپ بر اساس نامه ی پذیرش
پروسه پذیرش: 1 ماه

ایندکس شده در: Emerging Sources Citation Index 
کشور:کره جنوبی
وب سایت:ijcsns.org/
لینک تامسون:ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi
left
2280000