حمایت مرجع علمی کنفرانس ها از همایش

مرجع علمی کنفرانس ها ، به صورت رسمی حمایت خود را از همایش اعلام نمودند.