برگزارکنندگان دانشگاهی

با توجه به رسالت موسسه برین سازان و ماموريت هاي محوله از طرف وزارت متبوع بويژه ماموريت انجام و اشاعه نتايج تحقيقات مديريتي و برگزاري همايش هاي علمي و در راستاي گسترش تبادل علمي يافته هاي تحقيقاتي اساتيد و دانشجويان محترم تحصيلات تكميلي، دانشگاهها، وزارتخانه ها، صنايع، بانكها و شركت هاي مختلف كشور و همچنين نظر به مشاركت و حضور فعال در برگزاري دهها كارگاه آموزشي و مشاركت فعال در برگزاري دهها همايش بين المللي داخلي و خارجي اين موسسه با همكاري دانشگاهها مبادرت به برگزاري دومین همايش ملي راهکارهای صنعتی سازی علوم مهندسی در کشور (7 تیرماه ماه 1396- شیراز ) مي نمايد.