آرشیو همایش های برگزار شده

خدا را سپاسگزاریم از اینکه فرصتی دوباره به ما عطا فرمود تا با ایجاد فرصتی مناسب برای تبادل اطلاعات و ارائه دستاوردهای نوین پژوهشی بین اندیشمندان، محققان، صنعتگران ،دانشجویان و دست‌اندرکاران در زمینه علوم مهندسی بتوانیم گامی در زمینه پیشرفت کشور داشته باشیم.

 

 • یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶

  اولین دوره همایش مغز و اعصاب

  صنعت خودرو ایران نه تنها در داخل کشور بلکه در بیرون از مرزهای کشورمان همواره موضوعی مطرح و محور بسیاری از بحث ها و تحلیل های اقتصادی و صنعتی بوده است . از سوی دیگر روند تحولات این صنعت از سوی مردم نیز همواره موشکافانه پیگیری شده و مورد توجه بوده است .

 • یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶

  اولین دوره همایش مغز و اعصاب

  صنعت خودرو ایران نه تنها در داخل کشور بلکه در بیرون از مرزهای کشورمان همواره موضوعی مطرح و محور بسیاری از بحث ها و تحلیل های اقتصادی و صنعتی بوده است . از سوی دیگر روند تحولات این صنعت از سوی مردم نیز همواره موشکافانه پیگیری شده و مورد توجه بوده است .

 • یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶

  اولین دوره همایش مغز و اعصاب

  صنعت خودرو ایران نه تنها در داخل کشور بلکه در بیرون از مرزهای کشورمان همواره موضوعی مطرح و محور بسیاری از بحث ها و تحلیل های اقتصادی و صنعتی بوده است . از سوی دیگر روند تحولات این صنعت از سوی مردم نیز همواره موشکافانه پیگیری شده و مورد توجه بوده است .

 • یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶

  اولین دوره همایش مغز و اعصاب

  صنعت خودرو ایران نه تنها در داخل کشور بلکه در بیرون از مرزهای کشورمان همواره موضوعی مطرح و محور بسیاری از بحث ها و تحلیل های اقتصادی و صنعتی بوده است . از سوی دیگر روند تحولات این صنعت از سوی مردم نیز همواره موشکافانه پیگیری شده و مورد توجه بوده است .